Menu

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR YOUNG FLOWERS A/S
§1 Gyldighed
1.1 Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder, medmindre der eksisterer en udtrykkelig skriftlig aftale parterne
imellem om afvigelse herfra.
§2 Tilbud og ordrer
2.1 Ordrer er ikke forpligtende. Young Flowers A/S er kun bundet af deres egen skriftlige ordrebekræftelse.
§3 Annullering af ordrer
3.1 Hvis køber annullerer en ordre, er køber stadig forpligtet til at betale den aftalte købspris iht. §5. Desuden gælder §9.
§4 Priser
4.1 Priser, der angives i ordrer, ordrebekræftelser og aftaler, er angivet i DKK og/eller EURO og er aktuelle priser inklusive
emballeringsomkostninger men eksklusive moms, importafgifter og andre skatter og afgifter samt udgifter til lastning og
losning, transport, forsikring, kvalitetskontrol, testning og sundhedsinspektion samt andre omkostninger, medmindre anden
aftale er indgået skriftligt af Young Flowers A/S.
4.2 Young Flowers A/S forbeholder sig retten til at foretage prisændringer, hvis der sker ændringer i valutakurser, eller hvis der
opstår andre omkostninger, som Young Flowers A/S ikke har indflydelse på, herunder men ikke begrænset til ændringer i
underleverandørernes priser, pålagte skatter og afgifter samt fragt- og forsikringsafgifter.
§5 Betaling
5.1 Betaling skal ske netto kontant ved levering til Young Flowers A/S, medmindre andet er aftalt i en særlig aftale.
5.2 Betaling skal ske i den valuta, der er angivet på fakturaen.
5.3 Hvis betaling ikke sker rettidigt, har Young Flowers A/S ret til at opkræve en morarente på 1,75% pr. måned.
§6 Levering
6.1 Leveringsklausulen ab fabrik er gældende, medmindre Young Flowers A/S har indgået anden skriftlig aftale herom.
6.2 Young Flowers A/S har ret til at anvende den forsendelsesmåde, der passer virksomheden bedst.
6.3 Leveringstiden regnes fra den dato, hvor der afgives skriftlig ordrebekræftelse, betinget af, at alle tekniske detaljer og
formaliteter for ordrens udførelse er tilgængelige på denne dato, herunder de nødvendige import- eller eksporttilladelser.
6.4 Hvis der ikke er aftalt en leveringsdato eller -periode, skal levering finde sted inden for et rimeligt tidsrum, efter at der er
indgået aftale iht. ovenstående betingelser.
6.5 Hvis forsinket levering skyldes hændelser, der er angivet i §9, eller købers handling eller undladelse, forlænges
leveringstiden tilsvarende.
6.6 Hvis køber undlader at modtage varerne på den aftalte dato, er han alligevel forpligtet til at foretage betaling for
leveringen, som hvis levering havde fundet sted. Derudover har Young Flowers A/S ret til at annullere aftalen og kræve
erstatning for det tab, som Young Flowers A/S måtte lide på grund af købers undladelse.
§7 Reklamation/Erstatning
7.1 l tilfælde af en skade, hvor køber anslår, at erstatningen udgør over DKK 5.000, skal køber på Young Flowers A/S’
anmodning levere en skadesrapport udfærdiget af en autoriseret vurderingsmand.
7.2 Young Flowers A/S kan ikke holdes ansvarlig for skader ud over den fakturerede nettoværdi eksklusive
leveringsomkostninger, told, skatter, m.v.
Varerne skal undersøges hos køber af den person, som køber bemyndiger hertil, umiddelbart efter modtagelsen. Hvis de
leverede varer ikke er i overensstemmelse med tilbuddet, skal Young Flowers A/S modtage skriftlig reklamation senest 48
timer efter levering.
Køber eller den person, som køber har bemyndiget, skal skrive under på modtagelsen af varerne, hvis han anmodes herom.
7.3 Skader, der opstår under transport, hvad enten varerne transporteres af Young Flowers A/S’ egne køretøjer eller af
befragtere, som Young Flowers A/S har engageret hertil, skal dokumenteres over for chaufføren ved modtagelsen af
varerne. En sådan dokumentation betragtes ikke som en reklamation, da reklamationer skal meddeles direkte til Young
Flowers A/S som nævnt ovenfor.
Varer kan kun returneres efter forudgående aftale med Young Flowers A/S.
7.4 Køber skal opbevare de varer, der reklameres over, omhyggeligt, indtil hans reklamation er afklaret, eller indtil de varer,
der er reklameret over, er blevet inspiceret af Young Flowers A/S.
§8 Begrænsning af ansvar
8.1 Young Flowers A/S er ikke ansvarlig for følgende hændelser, uanset om de skyldes forsinket levering, udebleven levering
eller utilstrækkelig levering:
- skader som skyldes produkter af enhver art, som leveres til Young Flowers A/S, f.eks. sphagnum, potter og frø, emballage,
mm.
- skader som skyldes force majeure, f.eks. krig, fare for krig, sygdom og epidemier, strejker, brand samt vand- , frost- og
stormskader, vækstforstyrrelser, almen fejlslagen høst, svigtende energileverancer, defekte maskiner, lynnedslag.
- alle andre omstændigheder, som Young Flowers A/S ikke har nogen indflydelse på.
8.2 Young Flowers A/S er ikke ansvarlig for skader, som varer leveret til Young Flowers A/S forårsager på planter eller andre
planteprodukter, som køber fremstiller, eller på planter, som indeholder Young Flowers A/S’ produkter eller som på anden
måde har forbindelse med disse.
Young Flowers A/S er heller ikke ansvarlig for skader forårsaget af ikke-forpligtende rådgivning eller anbefalinger, som er
afgivet af medarbejdere hos Young Flowers A/S i forbindelse med dyrkning af produkterne.
8.3 Erstatning, som Young Flowers A/S skal betale, kan aldrig overstige købesummen.
8.4 Young Flowers A/S er ikke ansvarlig for driftstab, mistet tid, tabte indtægter eller andre indirekte, særlige skader eller
følgeskader.
§9 Ejendomsret/Standsning af levering
9.1 Young Flowers A/S bevarer ejendomsretten til de leverede varer, indtil køber har betalt købesummen og opfyldt de
andre kontraktlige forpligtelser, som køber har over for Young Flowers A/S.
9.2 Hvis køber standser betalingen, går konkurs, eller hvis Young Flowers A/S har anden rimelig grund til at betvivle købers
evne til at opfylde sine betalingsforpligtelser, har Young Flowers A/S ret til at udsætte levering, indtil køber har stillet
tilfredsstillende sikkerhed eller garanti for betalingen. Hvis køber ikke stiller en sådan sikkerhed eller garanti inden for et
rimeligt tidsrum, har Young Flowers A/S ret til at annullere aftalen. Køber er ansvarlig for ethvert tab, som Young Flowers A/S
måtte lide som følge af annulleringen.
§10 Industriel ejendomsret og anden ejendomsret
10.1 Hvis alle eller en del af varerne er beskyttet af planteavlerens rettigheder, patentlovgivning eller på anden måde af en
varig klausul, har køber pligt til på anmodning at indgå en licensaftale med avleren eller ejeren af disse rettigheder, hvis
denne ikke er avleren. Young Flowers A/S kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle misforhold mellem køber og licensgiver i
forbindelse med avlerens rettigheder eller anden industriel ejendomsret.
§11 Tvister
11.1 Alle tvister, som opstår på grund af eller i forbindelse med aftaler, som er underkastet disse betingelser, skal afgøres af
Retten i Odense, Danmark, og iht. dansk ret.