Menu

Postanowienia ogólne dotyczące sprzedaży i  warunków dostawy.
§1 Zasady

1.1  Regulamin określa ogólne zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży i transportu roślin, chyba że obie strony postanowią inaczej.

§ 2 Oferta i zamówienia

2.1 Oferty są niewiążące. Firma Young Flowers jest związana tylko poprzez pisemne potwierdzenie zamówienia.

§ 3 Anulowanie zamówień

3.1 W przypadku anulowania zamówienia Kupujący jest zobowiązany zapłacić uzgodnioną cenę zgodnie z paragrafem 5 i 9.
§4 Ceny

4.1 Ceny zawarte w ofercie, potwierdzeniu zamówienia i umowie podane są w DDK i/lub Euro i zawierają: koszty pakowania, (nie zawierają podatku VAT), cła, opłaty wyrównawcze, koszty załadunku i rozładunku, transport, ubezpieczenie, kontrolę jakości, badania fitosanitarne oraz inne koszty, chyba że zostało inaczej uzgodnione przez strony na piśmie.

4.2 Firma Young Flowers SA zastrzega sobie prawo do zmiany cen w przypadku zmian cen kursów walut lub innych kosztów niezależnych od YF, włączając w to m.in.  zmiany cen poddostawców, nałożone cła i podatki, zmiany w kosztach transportu i ubezpieczenia.
§5 Płatności

5.1 Honorujemy płatność przy odbiorze, chyba że strony postanowią inaczej.

5.2 Płatności dokonuje się w walucie podanej na fakturze.

5.3 Jeśli płatność nie zostanie dokonana w terminie, firma Young Flowers ma prawo naliczyć odsetki karne w wysokości 1,75% miesięcznie.

§6 Warunki dostawy

6.1 Prowadzimy sprzedaż na warunkach EX WORKS, chyba że strony postanowią inaczej na piśmie.

6.2 Firma YF zastrzega sobie  prawo do dokonywania wysyłki w sposób najbardziej dogodny dla firmy.

6.3 Czas realizacji zamówienia biegnie od chwili złożenia zamówienia w formie pisemnej pod warunkiem, że wszystkie formalności i szczegóły techniczne związane z realizacją zamówienia zostały spełnione, włączając w to posiadanie wymaganych licencji eksportowych i importowych.

6.4 Jeśli nie uzgodniono terminu dostawy, wysyłka będzie dokonana w możliwie najkrótszym czasie po spełnieniu warunków podanych powyżej.

6.5 Jeśli opóźnienie dostawy wynika z powodów podanych w par. 9, albo z winy Kupującego, termin dostawy zostanie odpowiednio wydłużony.

6.6 Jeśli towar nie zostanie odebrany w uzgodnionym terminie, Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia wszelkich opłat wynikających z zawartej umowy. Ponadto w przypadku niewykonania przez Kupującego zobowiązania w terminie ściśle określonym, firma YF może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy sprzedaży oraz żądać odszkodowania za straty poniesione z winy Kupującego.

§7 Zażalenia/odszkodowania

7.1 W przypadku żądania odszkodowania przez Kupującego na kwotę przekraczająca 5000 DKK, Kupujący jest zobowiązany na żądanie firmy YF przedstawić odpowiedni raport sporządzony przez uprawnioną osobę.

7.2 Firma YF nie ponosi odpowiedzialności za szkody przekraczające zafakturowaną kwotę netto z wyłączeniem kosztów dostawy, podatków, ceł, itp.

Towar powinien być sprawdzony  przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną natychmiast po jego otrzymaniu. Jeśli otrzymany towar nie jest zgodny z zamówieniem, firma YF powinna otrzymać pisemne zażalenie nie później niż 48 godzin po otrzymaniu towaru. Kupujący lub osoba przez niego upoważniona kwitują odbiór przesyłki jeśli jest to wymagane.

7.3 Szkody powstałe w czasie przewozu dokonanego przez kierowcę firmy YF lub przewoźnika wskazanego przez firmę muszą zostać opisane w obecności kierowcy przy odbiorze towaru. Dokument ten nie będzie traktowany jako oficjalne zażalenie. Oficjalne zażalenie należy wnieść tylko do firmy YF zgodnie z powyższymi wytycznymi. Towar nie może zostać zwrócony bez uprzedniego uzgodnienia tego z firmą YF.

7.4 Kupujący powinien bezpiecznie przechowywać towar dopóki jego zażalenie nie zostanie rozpatrzone lub do momentu kiedy nie zostanie dokonana kontrola przez firmę YF.

§8 Ograniczenie odpowiedzialności

8.1 W przypadkach opóźnienia w dostawie, niedostarczenia towaru lub częściowego dostarczenia towaru, firma YF w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za:

- uszkodzenia produktów dostarczanych do firmy YF takich jak mech torfowy, doniczki, nasiona, opakowania, etc.,

- straty spowodowane przez siły wyższe takie jak wojna, zagrożenie wojną, epidemie i szkodniki, strajki, pożary, powodzie, przymrozki, burze, nieurodzaje, przerwy w dostawach prądu, uszkodzenia maszyn, uszkodzenia oświetlenia, etc.

- inne przyczyny będące poza kontrolą firmy YF.

8.2 Firma YF nie ponosi odpowiedzialności za straty, które jakiekolwiek produkty firmy YF mogą spowodować u roślin lub innych wegetatywnych produktów wytwarzanych przez Kupującego lub/i roślin oraz produktów, z którymi produkty firmy YF mogą mieć jakąkolwiek styczność. Ponadto firma YF nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty wynikające z udzielania nieformalnych, nieautoryzowanych porad i zaleceń udzielanych przez pracowników YF w zakresie uprawy roślin.

8.3 Żądania odszkodowania wobec firmy YF nie mogą przekroczyć wartości zakupionego towaru.

8.4 Firma YF nie ponosi odpowiedzialności za straty handlowe lub straty czasu czy zysku oraz żadne inne szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne ani wtórne.

§9 Prawo własności/zawieszenie dostawy

9.1 Firma YF pozostaje właścicielem dostarczanego towaru dopóki Kupujący nie ureguluje ustalonych należności i nie dopełni pozostałych postanowień umowy zawartej z firmą YF.

9.2 W przypadku zawieszenia płatności przez Kupującego, bankructwa lub jakichkolwiek wątpliwości po stronie firmy YF w stosunku do wypłacalności Kupującego, firma YF ma prawo wstrzymać dostawę do momentu złożenia przez Kupującego gwarancji zapłaty. Jeśli odpowiednie zapewnienie zapłaty nie zostanie udzielone, firma YF ma prawo do unieważnienia umowy. Kupujący będzie wówczas odpowiedzialny za wszelkie straty, które poniosła firma YF z tytułu unieważnienia umowy.

§10  Prawa własności

10.1 Jeśli produkty lub ich części są chronione prawami patentowymi lub innymi zapisami, Kupujący, na wniosek posiadacza licencji, jest zobowiązany do zawarcia umowy licencyjnej.  Firma YF nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niezgodności pomiędzy Kupującym a posiadaczem licencji w odniesieniu do praw przemysłowych lub innych praw własności.

§ 11 Zasady i procedury regulujące

11.1 Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub odnoszące się do niej będą podlegały jurysdykcji sądów w Odense, Dania, zgodnie z prawem duńskim.